SOS Global Partners2019-01-22T12:06:24+00:00

Ekonomická a právna pohotovosť

ON-LINE

O nás

O násSOS Global Partners je spoločnosť zaoberajúca sa zabezpečovaním vysoko odborných poradenských služieb a jej prevažná činnosť spočíva v outsourcingu v oblasti ekonomiky, práva a financií.

Pre spoločnosť SOS Global Partners je dôležitý najmä vzťahový manažment k svojím klientom . Dôvera je pojem, ktorý pre nás znamená podstatnú charakteristiku slova úspech. Preto všetko čo sa vykonáva v spoločnosti SOS Global Partners je smerované na klienta a pre klienta. Ide o zabezpečenie maximálneho komfortu využívania služieb v integrácii kvality, spoľahlivosti, moderného prístupu a nových technológií.

Spoločnosť SOS Global Partners nie je ekonomickou ani advokátskou kanceláriou a nevykonáva žiadnu činnosť, vyhradenú zákonom, daňovým poradcom, exekútorom, advokátom, alebo iným povolaniam, pri ktorých výkone sa vyžaduje špeciálne zákonné oprávnenie.
O nás
Spoločnosť SOS Global Partners zabezpečuje kontakt medzi potenciálnymi klientmi, ekonómami, daňovými poradcami, advokátmi a exekútormi. Využívame služby spolupracujúcich renomovaných ekonomických, exekútorských, notárskych a advokátskych kancelárií, ktoré dokážu zabezpečiť adekvátnu pomoc vo všetkých oblastiach.

Snahou spoločnosti je uspokojiť všetky relevantné potreby klientov s maximálnou starostlivosťou. Dostupná a výhodná cena mesačného paušálu podčiarkuje hlavne efektivitu našej práce a práce zmluvných kancelárií.

Poskytujeme Vám bezpečnosť, spoľahlivosť a korektnosť služby Právnej a Ekonomickej ochrany on-line a sme pripravený riešiť Vaše každodenné problémy vo veciach, s ktorými ste prichádzali a prichádzate do styku, a hlavne kvôli ich finančnej a časovej náročnosti ste si nevedeli predstaviť ich riešenie s fundovanými odborníkmi, ani riešenia závažných rozhodnutí a životných situácii, ktoré život prináša očakávane i neočakávane. Od dnes tieto starosti ale i úspechy chceme a budeme zdieľať s Vami. Sme presvedčení, že budete s našimi službami spokojní a my urobíme maximum preto, aby sme tento sľub aj bez problémov naplnili.

Služby

 • Zakúpením produktu Ekonomickej a Právnej pohotovosti klient získava prostredníctvom spoločnosti SOS GP komplexné služby poskytované ekonomickými a advokátskymi kanceláriami zaradenými v našej databáze na celom území SR.
 • Jedinečný a moderný produkt je zameraný najmä pre podnikateľské subjekty – živnostníkov, firmy, obce, mestá, kluby, združenia, rôzne spoločenstvá, organizácie, družstvá, zväzy, príspevkové organizácie, neinvestičné fondy a iné subjekty s IČO-m, ale aj pre každého klienta, ktorý si uvedomuje svoju potrebu žiť, či podnikať pokojne, a pritom byť chránený voči stále agresívnejšími štátnymi orgánmi ako aj pred vplyvmi legislatívy či udalosťami každodenného života.
 • Spolupráca renomovaných ekonomických, advokátskych, exekútorských a notárskych kancelárií so stabilným zázemím je pre klientov veľkou výhodou, keďže odbornosť, kvalita a skúsenosti uplatňujú vždy pre ich prospech a poskytujú špičkové služby.
 • Ponúkame klientovi finančne dostupný produkt založený na poskytovaní kvalitného ekonomického, právneho a iného poradenstva prostredníctvom renomovaných ekonomických, právnych a iných subjektov, zradených v našej databáze spoločnosti SOS Global Partner
 • Ekonomické a právne konzultácie resp. poradenstvo ponúkame v rámci mesačného paušálu už od 39,00 € na mesiac, čo zahŕňa 3 volania na danú problematiku. Toto možno prirovnať k 3 začatým hodinám konzultácie resp. poradenstva v mieste ekonóma alebo advokáta. Takto poskytnutá služba v mieste odborníka na danú problematiku je niekoľko násobne drahšia.
 • SOS Global Partners môže zabezpečiť odbornú a kvalifikovanú pomoc iba v prípade, ak klient poskytne úplné a pravdivé informácie, ktoré sa týkajú danej problematiky a nebudú v rozpore so zákonmi či dobrými mravmi.
 • Použitie poskytnutého poradenstva závisí najmä na pravdivosti, úplnosti, správnosti, zrozumiteľnosti a určitosti informácii, ktoré je klient povinný poskytnúť spoločnosti SOS Global Partners.
 • SOS Global Partners nezodpovedá za použitie poskytnutých odborných ekonomických a právnych informácii klientom.
 • SOS Global Partners garantuje, že všetci ekonómovia a advokáti zavedený v databáze poskytujúci služby prostredníctvom Ekonomickej a Právnej pohotovosti on-line sú riadne poistení pre prípad škody spôsobenej výkonom povolania.
 • Pri zadávaní konzultácií, resp. otázok klient poskytuje informácie, ktoré majú povahu osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov. Poskytnutím týchto informácii vyslovuje klient výslovný súhlas s ich spracovaním podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • SOS GP sa zaväzuje mlčanlivosťou o všetkých informáciách získaných od klienta.
 • Zabezpečujeme právnu poradenskú činnosť a prístup k riešeniam v oblasti obchodného, pracovného, daňového, trestného, správneho a občianskeho práva kde pomáhame naším klientom získať istotu v tejto dôležitej rovine podnikateľského ako aj osobného života.

Produkty

PAUŠÁL SILVER39,00€/mesačne
Odkonzultovanie resp. zodpovedanie otázok z oblasti ekonomickej alebo právnej problematiky – prostredníctvom telefonického rozhovoru v podobe3 x konzultácia, resp. priama otázka
Nevyčerpané konzultácie, resp. otázky s možnosťou zámeny za analýzu z oblasti ekonomiky alebo práva v podobe1 nevyčerpaná konzultácia, resp. otázka má hodnotu 10,00€
Povolený debet v rozsahu 1 ďalšej konzultácie, resp. otázky v mesiaci, v ktorom už boli vyčerpané predplatené služby v podobe1 konzultácia, resp. otázka prostredníctvom telefonického hovoru
Refundácia - zo zastupovaní spolupracujúcimi kanceláriami
v 1 roku 4 %
v 2 nasledujúcom roku 6 %
v 3 nasledujúcom roku 10 %
v 4 nasledujúcom roku 15 %
v 5 nasledujúcom roku 20 %
 • Možnosť navýšenia rozsahu predplatenej Služby o ďalšiu konzultáciu resp. otázku vo výške – 12,00 €/bez DPH/konzultácia (otázka)
 • Vypracovanie ekonomickej alebo právnej analýzy na zadanú požiadavku (problematiku) Klienta v tarife 50,00 €/hodina bez DPH
 • Odporúčanie spolupracujúcej renomovanej ekonomickej kancelárie (ďalej len „EK“) so sídlom podľa vecnej a miestnej príslušnosti k danému prípadu (problematike) Klienta
 • Odporúčanie spolupracujúcej renomovanej advokátskej kancelárie (ďalej len „AK“) so sídlom podľa vecnej a miestnej príslušnosti k danému prípadu (problematike) Klienta
 • Odporúčanie spolupracujúceho renomovaného exekútorského úradu (ďalej len „EÚ“ k vyriešeniu problematiky Klienta, bez nutnosti zaplatenia preddavku na trovy exekučného konania (exekúcie)
 • Refundácia vo výške 10 % na vypracovanie a podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu splatnej pohľadávky Klienta v odporúčanej AK
 • Refundácia vo výške 10 % na vypracovanie a podanie návrhu na vykonanie exekúcie v odporúčanej AK
 • Refundácia vo výške 4 % na zastupovanie Klienta odporučenou AK v konaní pred súdom, inými orgánmi verejnej správy a v rozhodcovskom konaní
 • Refundácia vo výške 4 % na zastupovanie Klienta odporučenou AK alebo odporučaným daňovým poradcom v daňovom konaní
 • Refundácia vo výške 10 % na zastupovanie Klienta v rámci vymáhania odškodnenia za bolestné a trvalé následky po dopravnej nehode
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO pri príjmoch z prenájmov – EK
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania “A” k dani z príjmov FO pri viacerých príjmoch zo závislej činnosti najviac za 5 príjmov zo závislej činnosti – EK
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania “B” k dani z príjmov FO pri paušálnych výdavkoch – EK
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel najviac za 3 motorové vozidla – EK
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti najviac za 1 nehnuteľnosť – EK
 • Časový limit na vyčerpanie prevedeného zostatku na ekonomickú alebo právnu analýzu – 1 mesiac
 • Služba poskytovaná 8/5
PAUŠÁL GOLD59,00€/mesačne
Odkonzultovanie resp. zodpovedanie otázok z oblasti ekonomickej alebo právnej problematiky – prostredníctvom telefonického rozhovoru v podobe4 x konzultácia, resp. priama otázka
Nevyčerpané konzultácie, resp. otázky s možnosťou zámeny za analýzu z oblasti ekonomiky alebo práva v podobe1 nevyčerpaná konzultácia, resp. otázka má hodnotu 10,00€
Povolený debet v rozsahu ďalšej konzultácie, resp. otázky v mesiaci, v ktorom už boli vyčerpané predplatené služby v podobe1 konzultácia, resp. otázka prostredníctvom telefonického hovoru
Povolený debet na vypracovanie ekonomickej alebo právnej analýzy za predpokladu, že všetky záväzky voči Poskytovateľovi sú vyrovnané150,00€
Služba na linkeTOP 10
Služba AK 12/5Možnosť konzultácie resp. otázky z oblasti práva mimo službu 8/5 v nevyhnutných prípadoch (havária, ohrozenie zdravia, majetku, života a pod.)
Refundácia- zo zastupovaní spolupracujúcimi kanceláriami
v 1 roku 6 %
v 2 nasledujúcom roku 10 %
v 3 nasledujúcom roku 15 %
v 4 nasledujúcom roku 20 %
v 5 nasledujúcom roku 30 %
 • Možnosť navýšenia rozsahu predplatenej Služby o ďalšiu konzultáciu resp. otázku vo výške – 10,00 €/bez DPH/konzultácia (otázka)
 • Vypracovanie ekonomickej alebo právnej analýzy na zadanú požiadavku (problematiku) Klienta v tarife 40,00 €/hodina bez DPH
 • Odporúčanie spolupracujúcej renomovanej ekonomickej kancelárie (ďalej len „EK“) so sídlom podľa vecnej a miestnej príslušnosti k danému prípadu (problematike) Klienta
 • Odporúčanie spolupracujúcej renomovanej advokátskej kancelárie (ďalej len „AK“) so sídlom podľa vecnej a miestnej príslušnosti k danému prípadu (problematike) Klienta
 • Odporúčanie spolupracujúceho renomovaného exekútorského úradu (ďalej len „EÚ“ k vyriešeniu problematiky Klienta, bez nutnosti zaplatenia preddavku na trovy exekučného konania (exekúcie)
 • Refundácia vo výške 20 % na vypracovanie a podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu splatnej pohľadávky Klienta v odporúčanej AK
 • Refundácia vo výške 20 % na vypracovanie a podanie návrhu na vykonanie exekúcie v odporúčanej AK
 • Refundácia vo výške 6 % na zastupovanie Klienta odporučenou AK v konaní pred súdom, inými orgánmi verejnej správy a v rozhodcovskom konaní
 • Refundácia vo výške 6 % na zastupovanie Klienta odporučenou AK alebo odporučaným daňovým poradcom v daňovom konaní
 • Refundácia vo výške 20 % na zastupovanie Klienta v rámci vymáhania odškodnenia za bolestné a trvalé následky po dopravnej nehode
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO pri príjmoch z prenájmov – EK
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania “A” k dani z príjmov FO pri viacerých príjmoch zo závislej činnosti najviac za 5 príjmov zo závislej činnosti – EK
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania “B” k dani z príjmov FO pri paušálnych výdavkoch – EK
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel najviac za 3 motorové vozidla – EK
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti najviac za 1 nehnuteľnosť – EK
 • Bezplatné spracovanie jednej žiadosti o vrátenie DPH z krajín EÚ (z jednej krajiny najviac 10 dokladov) – EK
 • Bezplatná kontrola správnosti vedenia účtovníctva EK z predložených výkazov a inventarizácie pri podpise zmluvy – EK
 • Časový limit na vyčerpanie prevedeného zostatku na ekonomickú alebo právnu analýzu – 1 mesiac
PAUŠÁL PLATINUM99,00€/mesačne
Odkonzultovanie resp. zodpovedanie otázok z oblasti ekonomickej alebo právnej problematiky – prostredníctvom telefonického rozhovoru v podobe6 x konzultácia, resp. priama otázka
Nevyčerpané konzultácie, resp. otázky s možnosťou zámeny za analýzu z oblasti ekonomiky alebo práva v podobe1 nevyčerpaná konzultácia, resp. otázka má hodnotu 10,00€
Povolený debet v rozsahu 1 ďalšej konzultácie, resp. otázky v mesiaci, v ktorom už boli vyčerpané predplatené služby v podobe1 konzultácia, resp. otázka prostredníctvom telefonického hovoru
Povolený debet na vypracovanie ekonomickej alebo právnej analýzy v za predpokladu, že všetky záväzky voči Poskytovateľovi sú vyrovnané250,00€
Služba na linkeTOP 5
Služba AK 24/5Možnosť konzultácie resp. otázky z oblasti práva mimo službu 8/5 v nevyhnutných prípadoch (havária, ohrozenie zdravia, majetku, života a pod.)
Refundácia - zo zastupovaní spolupracujúcimi kanceláriami
v 1 roku 10 %
v 2 nasledujúcom roku 15 %
v 3 nasledujúcom roku 20 %
v 4 nasledujúcom roku 30 %
v 5 nasledujúcom roku 50 %
 • Možnosť navýšenia rozsahu predplatenej Služby o ďalšiu konzultáciu resp. otázku vo výške – 8,00 €/bez DPH/konzultácia (otázka)
 • Vypracovanie ekonomickej alebo právnej analýzy na zadanú požiadavku (problematiku) Klienta v tarife 30,00 €/hodina bez DPH
 • Odporúčanie spolupracujúcej renomovanej ekonomickej kancelárie (ďalej len „EK“) so sídlom podľa vecnej a miestnej príslušnosti k danému prípadu (problematike) Klienta
 • Odporúčanie spolupracujúcej renomovanej advokátskej kancelárie (ďalej len „AK“) so sídlom podľa vecnej a miestnej príslušnosti k danému prípadu (problematike) Klienta
 • Odporúčanie spolupracujúceho renomovaného exekútorského úradu (ďalej len „EÚ“ k vyriešeniu problematiky Klienta, bez nutnosti zaplatenia preddavku na trovy exekučného konania (exekúcie)
 • Refundácia vo výške 30 % na vypracovanie a podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu splatnej pohľadávky Klienta v odporučenej AK
 • Refundácia vo výške 30 % na vypracovanie a podanie návrhu na vykonanie exekúcie v odporučenej AK
 • Refundácia vo výške 10 % na zastupovanie Klienta odporučenou AK v konaní pred súdom, inými orgánmi verejnej správy a v rozhodcovskom konaní
 • Refundácia vo výške 10 % na zastupovanie Klienta odporučenou AK alebo odporučaným daňovým poradcom v daňovom konaní
 • Refundácia vo výške 30 % na zastupovanie Klienta v rámci vymáhania odškodnenia za bolestné a trvalé následky po dopravnej nehode
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO pri príjmoch z prenájmov – EK
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania “A” k dani z príjmov FO pri viacerých príjmoch zo závislej činnosti najviac za 5 príjmov zo závislej činnosti – EK
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania “B” k dani z príjmov FO pri paušálnych výdavkoch – EK
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel najviac za 3 motorové vozidla – EK
 • Bezplatné spracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti najviac za 1 nehnuteľnosť – EK
 • Bezplatné spracovanie jednej žiadosti o vrátenie DPH z krajín EÚ (z jednej krajiny najviac 10 dokladov) – EK
 • Bezplatná kontrola správnosti vedenia účtovníctva EK z predložených výkazov a inventarizácie pri podpise zmluvy – EK
 • V prípade potreby osobná návšteva advokáta alebo návšteva daňového poradcu v sídle Klienta k riešeniu jeho problematiky
 • Časový limit na vyčerpanie prevedeného zostatku na ekonomickú alebo právnu analýzu – 1 kalendárny mesiac

Oblasť ekonómie

Účtovníctvo, konzultácie, poradenstvo a dozor

Účtovníctvo – Vedenie a spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva pre fyzické a právnické osoby.

Konzultácie a poradenstvo – ako podporná forma pre našich klientov od založenia spoločnosti až po konečné zaplatenie daní, odvodov alebo následne poplatkov.

Dozor – ako podpora pre firmy, ktoré si interne zabezpečujú účtovníctvo a hľadajú odbornú podporu; pomoc pri spracovaní daňových priznaní, účtovných výkazov, pokladov pre bankové inštitúcie…

Mzdy a personalistika

Spracovanie mzdovej agendy na mesačnej báze, registrácia spoločnosti v inštitúciách sociálneho a zdravotného poistenia, registrácia na daňovom úrade, zabezpečenie elektronického doručovania, prihlásenie a odhlásenie zamestnancov, návrh a spracovanie pracovných zmlúv, pracovných náplni, dohody o hmotnej zodpovednosti.

Dane a daňové poradenstvo

Spracovanie daňových priznaní. Servis pre podnikateľské subjekty ale aj občanov.
Konzultácie a daňové poradenstvo – Poskytujeme konzultácie a daňové poradenstvo v oblasti DPH, dane z príjmu, spotrebných daní, miestnych daní a iných. Daňové poradenstvo je poskytované daňovým poradcom zapísaným v príslušnej stavovskej komore.
Prostredníctvom špecialistu vám zabezpečíme spracovanie daňového priznania v pravidelných intervaloch v súlade s platnou legislatívou, doručíme resp. zabezpečíme doručenie daňového priznania na príslušný daňový úrad. Príslušný špecialista zabezpečí komunikáciu so správcom dane za Vás.
V prípade Vašej daňovej kontroly Vám prostredníctvom fundovaného špecialistu zabezpečíme zastúpenie pred správcom dane a pripravenie odvolania prípadne inú korešpondenciu ak nesúhlasíte s výrokom správcu dane. Zastupovanie špecialistom jednorazovo počas výkonu daňovej kontroly alebo vo vopred dohodnutom čase.

Zakladanie obchodných spoločností

Konzultácie ohľadom založenia podnikateľského subjektu, príprava dokumentov a zabezpečenie zápisu do živnostenského a obchodného registra: Ekonomické a obchodné služby
Predaj podniku a predaj časti podniku
.Expertízna a znalecká činnosť v ekonomickej oblasti Vypracovanie posudkov a odborných stanovísk

Ekonomické poradenstvo

Spracovanie analýz a manažérskych projektov. Kurzy účtovníctva.
Posúdenie ekonomických transakcií z pohľadu daňového poradcu a z pohľadu súdneho znalca. Medzinárodné zdaňovanie

Konzultačné a poradenské služby pri medzinárodných obchodoch z pohľadu slovenských podnikateľov najmä však v závislosti na príslušnú legislatívu.
Oblasť DPH – obchodovanie so štátmi v rámci EÚ a obchodovanie so štátmi tretích krajín. Riešenie a posúdenie bilatelárných ako aj multilaterálnych obchodov. Zadefinovanie možnosti v rámci intrakomunitárnych dodávok. Registrácia tuzemských a zahraničných osôb za platiteľov DPH.
Oblasť dane z príjmov – Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a ich aplikácia v praxi. Spracovanie transferovej dokumentácie.

oblast-ekonomie

Oblasť práva

Všetky činnosti popisované v nasledujúcej kapitole sú zabezpečované prostredníctvom Advokátskych kancelárií v našej databáze.

Právo obchodných spoločností a družstiev

zakladanie, rušenie a likvidácia obchodných spoločností, príprava menovanie a odvolanie orgánov, zmeny sídla spoločnosti, prevody obchodných podielov, akcií, členských práv a povinností spojených s členstvom v družstve, fúzie spoločností, rozdelenie
spoločnosti, zmena právnej formy spoločnosti a prevod majetku na spoločníka, zvyšovanie či znižovanie základného imania, príprava zápisníc z valných zhromaždení, členských schôdzí, zápisy do obchodného registra

oblast-prava2

Obchodné záväzkové vzťahy

vytváranie zmluvných dokumentov (vrátane tzv. nepomenovaných zmlúv), vyhotovovanie všeobecných obchodných podmienok, zmluvy o budúcej zmluve, zabezpečenie záväzkových vzťahov, správa pohľadávok, zmierčie riešenie sporov, vymáhanie plnenia, zastupovanie v súdnom a vykonávacom konaní, nároky z porušenia právnych povinností

Pracovné právo

napríklad: vyhotovovanie pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, vznik pracovného pomeru voľbou či vymenovaním, vytváranie vnútorných predpisov zamestnávateľa, zmena pracovného pomeru, preložení zamestnancov, právne úkony súvisiace s ukončením pracovného pomeru, hromadné prepúšťanie, mzdy a platy, prekážky v práci, zodpovednosť za škodu, bezpečnosť práce, problematika diskriminácie, Európska rada zamestnancov

Právne vzťahy k nehnuteľnostiam

úplatné aj bezplatné prevody nehnuteľností, vecné práva k veci cudzej – zástavy a vecné bremená, úprava právnych vzťahov v období medzi tvorením zmluvy a zápisom vkladu práva, problematika nájmu bytov a nebytových priestorov, úprava práv pri výstavbe nehnuteľností, poradenstvo týkajúce sa hypotekárneho úverovania

Obchodné právo

okrem problematiky uvedenej v špecializácii jednotlivých komplexných riešeniach, napríklad: firemné právo, dispozície s podnikom, podnikanie zahraničných osôb v SR, ochrana informácií, obchodné zastúpenia

Rodinné právo

úprava budúcich majetkových vzťahov pred uzavretím manželstva, vzťahy medzi manželmi, rozvod manželstva, rodičovská zodpovednosť, problematika výchovy a výživy maloletého dieťaťa, určovanie otcovstva, osvojenie, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) dohodou alebo návrhom na súd

Občianske právo

vecné práva (spory o vlastníctvo, zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva), ochrana osobnosti, ochrana spotrebiteľa, záväzky (zmluvy, náhrada škody, zabezpečenie záväzkov), dedičstvo, zastupovanie na súdoch, opravné prostriedky, výkon rozhodnutia a exekúcie, arbitráž

Správne právo

zastupovanie v správnom konanín pred orgánmi verejnej správy, problematika elektronického podpisu, slobodný prístup k informáciám, ochrana osobných údajov, priestupky a iné správne delikty, konanie o priznanie invalidity, a pod.

Trestné právo

právna pomoc pred samotným začiatkom trestného konania, trestné konanie a jeho štúdia – prípravné konanie pred súdom, konanie o svedčení, podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, rozhodovanie o osvedčení sa v skúšobnej lehote, zastupovanie poškodených a poradenstvo obetiam trestných činov, príprava trestného oznámenia, sťažnosti

Ústavné právo

ústavné sťažnosti, právo na združovanie a zhromažďovania, právo na spravodlivý proces, ochrana listového tajomstva, petičné právo a iné

oblast-prava

Oblasť odškodňovania

Zabezpečíme vaše odškodnenie po dopravnej nehode včas a v plnej výške.

Rozumieme Vaším potrebám…

Bolesť je ujma spôsobená poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.
Poisťovňa vám nebola ochotná preplatiť všetky náklady na opravu auta?
Utrpeli ste úraz na základe dopravnej nehody v akejkoľvek forme a oblasti?
Utrpeli ste sociálnu alebo majetkovú ujmu?
Ponížila vám poisťovňa alebo úplne zamietla poistné plnenie?

Hlavným predmetom SOS Global Partners, s.r.o. (ďalej SOSGP) je bezprostredné a vysoko odborné poskytovanie poradenských a právnych služieb pre pacientov/klientov v oblasti zdravotnej či sociálnej problematiky. Našim zásadným poslaním je pomoc klientovi pri možnostiach odškodnenia na základe zákonov a platných predpisov pri jeho zdravotnej a sociálnej ujme.

Zabezpečujeme pozitívne výsledky v oblasti odškodnenia vo finančnej forme vďaka finančnej pomoci ako náhrada škody v zdravotnom a majetkovom ponímaní.

Na základe kvalifikovaných odborníkov z medicínskeho prostredia, dokážeme objektívne posúdiť a prehodnotiť Vaše zdravotné odškodnenie vo finančnej podobe. vďaka relevantným informáciám, dokážeme aplikovať právnické služby pacientovi a tak získať predmetnú spokojnosť pre klientov SOSGP.

Úspešnú históriu a efektívne pôsobenie na trhu v rámci odškodňovania a profesionálnych advokátskych a iných služieb spoločnosti SOSGP, dokazujú naši reálny, spokojný klienti celoplošne, v rámci celého Slovenska. Naše poslanie a odbornú teóriu zreálňujeme pri každom prípade. Naša spoločnosť sa zaoberá prípadom a odborne rieši v prospech klientov až do konečnej podoby poistného plnenia, kedy dochádza k finančnému vyrovnaniu za utrpenú ujmu na zdraví, či inej sociálnej ujme.

Partneri

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Luboš Mahdoň
Profipharma
Mazáková, Hrouda - advokátska kancelária
JUDr. Denisa Regináčová Mihalová, súdna exekútorka
Mgr. Ján Makita, súdny exekútor
Mgr. Ján Makita, súdny exekútor
ebecon, s.r.o.
VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s.
VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s.
VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s.
VOTUM Centrum Odškodnenia, a.s.
Szalóová & Partners
Sophistic Investment
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, K.S.
Boľoš & partners
Mgr. Jozef Deák